Rytmisk massage

Fotografi

Den rytmiska massagen har ursprungligen utformats av läkaren Ita Wegman som var nära vän till Rudolf Steiner, antroposofins grundare. Wegman var även sjukgymnast med kunskap om  den ”klassiska” svenska massagen. Medveten om att denna inte motsvarade de krav som måste ställas på en fysioterapimetod som skall tjäna människans behov som de framställts i antroposofin, modifierade och vidareutvecklade hon den till den metod som kallas Rytmisk massage.

Efter Ita Wegmans död har ansvaret för metodens utveckling burits av läkaren/konstnären Margarethe Hauschka som var initiativtagare till och, fram till sin bortgång i mitten av 1980-talet, ledare vid Skolan för rytmisk massage och konstnärlig terapi i Boll, Sydtyskland. Efter henne har metoden populärt kallats Hauschkamassage.

Den Rytmiska massagen är utformad att direkt och indirekt understödja organismens rytmiska funktioner. Dess verkan är allmän och stödjer det rytmiska systemet i hela
dess omfattning men kan förstås även riktas mer lokalt. Detta gör den till en rikt differentierad behandlingsmetod. (För mer information om det rytmiska systemet hänvisas till övrigt material på hemsidan).

Massagen är mjuk och varsam och mycket konstnärligt utformad. Vem som får hjälp av
den är i allmänhet mer beroende av individuell mottaglighet än av symtomens art. Av erfarenhet har det dock visat sig att följande problemområden är särskilt tacksamma att behandla med Rytmisk massage:

Funktionsstörningar i andningen och stressbetingade hjärtproblem, cirkulationsstörningar, sömnrubbningar, oros-och nervositetstillstånd, psykosomatiska symtomkomplex i allmänhet samt ångestsyndrom och depressioner.

Andra behandlingsbara tillstånd är rubbningar i matsmältningsorganen, huvudvärk och migrän, besvär i leder, vävnader och muskulatur, fibromyalgi, whiplashskador, olika ryggåkommor samt lokala störningar i luftvägar och urinvägar.

Den Rytmiska massagen aktiverar alla livsprocesser i kroppen varför den
kan ha en vitaliserande inverkan vid allmän svaghet och utmattning samt vid olika problem som sammanhänger med åldrandet. Massagen är stärkande vid rehabilitering efter sjukhusvistelser och infektionsstillstånd och kan vara en värdefull stödbehandling vid olika livskriser.

Senare tids forskning (Uvnäs-Moberg) har visat en lätt beröring frisätter stora mängder av hormonet Oxytocin vilket direkt påverkar vårt allmänna välbefinnande i positiv riktning. Den Rytmiska massagens utformning motsvarar på alla sätt den kvalitet i beröringen som här avses. Likaså förefaller denna slags beröring aktivera ämnet serotonin i ryggmärgen vilket bl a har en smärtdämpande effekt. Detta gör den  rytmiska massagen till en användbar behandlingsmetod i tillstånd av kronisk smärta och fibromyalgi där hårdare former av massage ej är användbara.

Generellt är behandling med Rytmisk massage inte främst symtomorienterad, utan enskilda symtom ses mer som del av en helhet. En allmän genomrytmisering söker i sig själv ordning. Rytmisk massage är därför i första hand ingen akutterapi, utan verkar  mer långsiktigt ur en serie behandlingar. Hur många behandlingar som krävs är ytterst
individuellt beroende av individuell målsättning, symtomens art och allmänna förutsättningar. Det krävs i regel minst 4 ggr. i en följd under den första månaden för att få en bekräftelse från den behandlades kropp. Därifrån kan man sedan anpassa uppläggningen av fortsatt behandling. Vissa klienter kommer under en period på 4-6 ggr. med 1 veckas intervall. Andra kommer 1 gång/mån. under hela året vilket visat sig ge ett mycket bra stöd till den behandlades vardagsliv.

Vid svårare sjukdomar sker alltid ett samarbete med läkare.

För en fördjupning av de tankar som ligger till grund för den Rytmiska massagen, se (under fliken artiklar): Antroposofisk massage.

Lämna ett svar