Planetkrafter och beröring

 

Krafter från kosmos strålar ständigt ned mot jorden. Men vi kan inte längre medvetet förnimma dessa kraftfält med våra sinnen. Istället styr de omedvetet våra liv och påverkar oss både kroppsligt och själsligt. De aktiverar vår fysiologi, skapar vår psykologi och iscensätter vårt öde. I denna temaserie försöker vi uppmärksamma hur dessa planetkrafter påverkar oss och hur vi kan medvetandegöra dem som hjälp inom terapi och medicin.

Detta nummer handlar om planeten Mars och i nästa nummer kommer vi att uppmärksamma planeten Venus. Dessa två planeter har ju ofta kopplats till varandra som polariteter i olika sammanhang. Det populäraste temat är manligt-kvinnligt. ”Män är från Mars och kvinnor är från Venus” av John Gray är ett klassiskt verk som många känner till. Jag vill här föra fram några tankar om hur dessa planetverkningar kan identifieras och användas medvetet inom beröringsterapi. Mars är förmågan att agera och förändra. Venus är förmågan att vänta och acceptera. Ge och ta emot. Tala och lyssna. Aktiv och passiv, sluta och öppna handen, binda och lösa. Kommunikation. Möte. Ett fantastiskt par! Enligt min mening bör en bra kroppsbehandling växla mellan dessa båda kvaliteter. Som terapeut måste jag kunna lyssna in var klienten befinner sig, vilket ju är mer Venus, och kunna aktivt ge impulser när klienten är öppen för det vilket är mars.

I denna text vill jag fokusera på hur den rytmiska massagen är utformad och verkar. Den rytmiska massagen har sitt ursprung i den s k klassiska svenska massagen. Men i den rytmiska massagen är grundgreppen differentierade i olika subtila kvaliteter i medvetande om hur planeternas olika kvaliteter påverkar människan.

Mars är att aktivt kommunicera med vävnaderna med tydliga och bestämda impulser för att skapa en process i samklang med den behandlade människans inre. Detta är inte identiskt med mekaniska kvaliteter som t ex hårdhet. Det är ett missförstånd. Den rytmiska insmörjningen applicerar i bestämda former en medicinsk olja på huden som klienten sedan kan svara på. Det är en venuskvalitet där marskvaliteten hålls tillbaka medvetet. Den rytmiska massagen bearbetar aktivt vävnaderna för att få en dialog med den behandlades själ. Den är mycket mer dynamisk och nyanserad och marskvaliteten viktig. Planetkrafterna finns ständigt närvarande under beröringen och det är ett gott stöd för behandlaren att dessa blir mer medvetna.

Så är t ex tydlighet och noggrannhet kvaliteter som är relaterade till Månen. Formen är relaterad till Jupiter. Själva impulsen är en marskvalitet som hjälper behandlaren att förmedla sin intention. Värmen är solens signum. Den måste vara närvarande i alla behandlingssituationer.

Den vårdande handen är Venus och flexibilitet och rörlighet är kopplade till Merkurius. Saturnus stannar kvar vid. Vill hjälpa fram det som finns under ytan. Så kan t ex en behandling som strävar efter att stärka formkrafterna hos en klient vara en god samverkan mellan Mars, Månen och Jupiter. Detta är tydligt vid massage av ryggen som är central vid alla behandlingar. En väl genomförd ryggmassage med tydliga och distinkta former mobiliserar jag-organisationen hos klienten och öppnar upp för fortsatt behandling av t ex armar och ben. Marsimpulsen väcker rytmen som alstrar flödet genom vävnaderna. Likt vinden som sätter vågorna i rörelse.

De fyra pelarna i massagen är värme, rytm, form och kontakt. En behandling där man vill ge en klient utrymme att möta sig själv känslomässigt kan vara ett gott samarbete mellan Saturnus, Venus och Solen. Venus har tålamodet och medkänslan men kan ibland ge efter för sentimentalitet. Saturnus stannar kvar. Har den långa uthålligheten och saknar sentimentalitet. Saturnus vill bara nå det väsentliga. Det som är sant. På gott och ont. En sådan behandling har ofta andningen i fokus. Här måste marsimpulsen medvetet hållas tillbaka av behandlaren och endast vara närvarande som stöd i väntan på rätt ögonblick. Och ibland skapa ett mjukt motstånd och mobilisera den inre kraften hos klienten. Andningen värjer sig oftast mot manipulation. Den söker frihet. Mars kan vara verksam som impulsgivare i arbetet med blodcirkulationen. Aktiviteten kan t ex finnas i själva suget i greppet där sugkraften är försvagad i hjärtat vilket kan ge upphov till bl a vätskeansamlingar och varicer. Om impulsen istället riktas mot den pulserande, arteriella, cirkulationen kan blodet få hjälp ut i periferin där den typen av svaghet finns.

Rent allmänt är varje grepp hos en rytmiskt arbetande hand ett stöd för hjärtat och andningen hos klienten. Vid smärttillstånd i allmänhet måste impulsen mer hållas tillbaks och bara ge en lätt uppmuntran till det strömmande blodet. Detta närmar sig kvaliteten i en rytmisk insmörjning. Här är Merkurius lätthet och rörlighet av stort värde.

Vid rehabilitering i allmänhet, och där kroppskontakten är försvagad, kan det i vitaliserande syfte vara värdefullt med en allmän rytmisk bearbetning av de större muskelgrupperna. Kompletterar man denna behandling med åttaformade rörelser, s.k. lemniskator, över de större lederna så har det en direkt jag-stärkande verkan. Här är marskvaliteten av central betydelse. Mars är även användbar i avledande syfte där man med ökad intensitet vid ett kroppsområde avleder t ex smärtor till ett annat.

Behandlaren måste alltså bemästra sin hand och styra den på ett medvetet och individuellt anpassat sätt. Detta gör att behandlingar med rytmisk massage alltid är mycket differentierade och anpassade till individen. Marskvaliteten är den drivande kraften under behandlingen.

Men alla kvaliteter har en skuggsida som ofta omedvetet styr utförandet. Därför bör behandlaren ha kontroll över sina egen dominanta kvaliteter. Dominans är ofta ett uttryck för omedvetna drivkrafter som jag inte bemästrar själv. Mars kan bli otålig och vilja för mycket med klienten eller skapa för mycket motstånd. Venus kan bli sentimental, överbeskyddande och undvikande av det svåra. Jupiter kan bli för fixerad vid formen. Merkurius å andra sidan kan ha svårt att komma fram till form. Tappar lätt fokus och ger efter för flyktighet och ytlighet. Saknar uthålligheten. Saturnus kan tvångsmässigt ha svårigheter att släppa taget och Månen kan förlora sig i detaljer.

Alla planeternas kvaliteter ger både möjligheter och begränsningar. Därför är det så värdefullt att se hur de kan samverka med varandra i en terapeutisk process.

Lever och galla

Mars som planet är relaterad till gallblåsan. Jupiter till levern. De är funktionellt sammanvävda och deras samspel är subtilt. Man kan säga att levern ”bearbetar och bereder” och gallan ”verkställer beslutet”. Detta är sant både på en fysiologisk och en psykologisk nivå. Det kan finnas svagheter i själva bearbetningen av såväl föda som själsliga upplevelser. Liksom i själva förmågan att fatta beslut. Det kan visa sig t.ex i svårigheter att bryta ned vissa födoämnen eller som beslutsångest. Att vilja är att välja och här kan ses en svaghet i själva viljeprocessen som mycket är relaterad till mars. Impulsivitet kan leda till beslut utan bearbetning vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Om beslutsfattandet tvingas tas för mycket i anspråk utan tillräcklig bearbetning kan det i längden leda till en viljesvaghet och utmattning. Bearbetningen kan också vara för stark men inte komma ut till handling. Hindras av rädsla eller ambivalens vilket kan leda till kramp. Harsyra (oxalis) är en växt som beredd som salva kan lindra kramper i bukområdet och används ofta vid massage över levern.

Inom den s k humoralpatologin så är gallan central. Där relateras den gula gallan till ett koleriskt temperament medan ”svart galla” relateras till det melankoliska temperamentet. Och det är ju så att en för stark viljeprocess och koleriska utbrott hör samman medan försvagad gallprocess mer är kopplad till depression. Massage av lever och galla är innesluten i samma form. Först väver massagen omsorgsfullt en utåtgående och inåtgående spiral in i varandra i någon minut varefter massagen avslutas med en ”gallimpuls” ned till tarmområdet. Marsimpulsen blir här synlig. En sådan behandling får man nog anse att många människor idag skulle behöva.