Fibromyalgi

Jag lever mitt liv i spänningsfältet mellan en mycket stor känsla av ansvar och en väldigt liten förmåga att axla detta ansvar. Vad jag behöver hjälp med är att få en rimlig frekvens på denna spänning.

Vid sjukdomsdiagnosen Fibromyalgi är det uppenbart att kroppens återställningsfunktion inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. (Se Antroposofisk Massage) Det är ingen riktig ordning på organismens rytmer vilket visar sig tydligt på den kroppsliga nivån. Sömnrytmen är oftast helt i oordning, tarmfunktionen pendlar ofta mellan att vara för krampartad och för slapp, kroppstemperaturen växlar ofta mellan feberartade värmekänslor och frysningar och värmen är mycket ojämnt fördelad mellan olika delar av kroppen. Menstruationsrytmen är ofta i olag. Lätt överansträngning ger inte bara allmän träningsvärk som snabbt går över utan tycks leda till att värken inte bara stegras efter någon dag utan även sprider sig i kroppen till delar som inte alls varit i funktion. Nervsystemet är i ett konstant överretbart tillstånd. Även en lätt beröring som normalt är angenäm upplevs som smärtsam. Nervsystemet överreagerar på de flesta stimuli och organismen svarar med olika allergier, infektioner och huvudvärk. Sinnesorganen är ofta överkänsliga med olika symtom bl a från syn och hörsel. Kroppens vätskor har ofta stagnerat med olika svullnader som följd. Listan på olika symtom kan göras mycket längre.

Inom den här gruppen patienter får vi intrycket att även kroppsuppfattningen ofta är störd. Det förefaller som detta delvis kan härledas till olika sociala faktorer i patienternas levnadshistoria ända tillbaks till barndomen. Det finns idag inga tydliga belägg för att patienter med diagnosen fibromyalgi har haft en svårare uppväxt än andra människor. Som behandlare får man ändå ett allmänt intryck att patienterna i den här gruppen har ett rytmiskt system som blivit för belastat i ett stadium där det inte var moget för det. De rytmiska funktionerna utvecklas under uppväxten till att bl a bära de känslomässiga motsättningar som livet som människa medför. Ett litet barn som utsätts för en stark upplevelse kan inte reagera på annat sätt en kroppsligt. (somatisering). Smärta kan vara ett symtom på en sinnesupplevelse som utan bearbetning går rakt in i det fysiska. Hos en vuxen människa kan detta inträffa om en försvagad självkänsla är ur stånd att bearbeta signaler från omgivningen. Hos ett växande barn kan ständig anpassning till omgivningen kompensera ett bristfälligt utvecklat rytmiskt system. Detta blir sedan ett sätt att hantera livet.

Hos patienter med fibromyalgi kan man ana sådana mönster. De är ofta tydligt orienterade till omgivningens behov. De har svårt med att känna sina egna behov och att hävda dem mot andra. Man kan här även ana kulturellt betingade faktorer då denna sjukdom nästan uteslutande drabbar kvinnor. Någonting hos deras egen självkänsla förefaller vara försvagat och ibland uppgivet. Deras upplevelse av en fungerande gränskänsla är ofta mycket nedsatt och otydlig. Detta speglas ända in i det fysiska i form av en allmän överrörlighet vilket medför att kroppens leder rör sig långt utöver sina funktionellt optimala rörelseaxlar med retroaktiv smärta som en naturlig följd. Här är vila den enda terapi som kan ge återställning. Livet självt sätter genom smärtan den gräns som patienten är ur stånd att sätta själv. Det egna inre arbetet med att lära sig att förnimma sina gränser och att utåt hävda dem är en pedagogiskt uppgift i alla våra terapier.

Rent allmänt så är det uppenbart är att de funktioner som skall upprätthålla organismens inre balans men även balansen gentemot omvärlden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Rytmisk massage och fibromyalgi

Rytmisk massage är en behandlingsmetod som utvecklats ur den antroposofiska läkekonsten. Denna behandling har utformats till att direkt understödja det rytmiska systemet. Dess verkan är allmän och stödjer det rytmiska systemet i hela dess omfattning men kan förstås även riktas mer specifikt lokalt.

En avgörande faktor för att lyckas med behandlingen är patientens egen förmåga att ”stå ut” under den inledande fasen då nervsystemets känslighet är som mest överaktivt. En vanlig beröring som inte gör ont aktiverar smärthämmande substanser i såväl blodet som i ryggmärgen. Hos många fibromyalgipatienter aktiveras även smärtreceptorerna på ett onormalt sätt och även en mycket lätt beröring förstärks av nervsystemet. Detta fenomen som brukar kallas för central sensitisering tycks vara vanligare förekommande hos yngre patienter med fibromyalgi. Patienten kan oftast redan efter några få massagebehandlingar förnimma en dubbel verkan av beröringen. Det gör ont men samtidigt kan det kännas skönt. Massagen förstärker i vissa fall smärtsymtom upp till flera dagar efter de första behandlingarna. Återställningen fungerar dåligt. Men redan efter några behandlingar märks att den rytmiska funktionen fungerar bättre. Nu kanske den förhöjda smärtreaktionen varar under en halv dag eller några timmar innan systemet återställt det ”normala” tillståndet. När patienterna inte längre får mer ont av själva behandlingen känns det som den ”egentliga” behandlingen börjar. Nu kan man börja styra inriktningen på behandlingen. Nu är det rytmiska systemet i stånd att ”ta upp” behandlingen. Denna terapeutiska verkan går främst över nervsystemet. Men massagens inverkan sker på flera nivåer. Upplevelsen av rytmen har i sig själv en harmoniserande inverkan på själen. Som när man sitter ex. vid havet och lyssnar på vågorna. Den förhöjda vakenheten vaggas till ro och nervsystemets aktivitet dämpas.. Denna verkan går mer över andningen. Vi efterstävar en hög närvaro under behandlingen som oftast sker under tystnad och stor stillhet. Det är viktigt att kunna ”locka till” sig patientens uppmärksamhet på det som sker under behandlingen.

En människa som lever med en kronisk smärta framskapar ett alldeles särskilt förhållande till sin kropp. För att kunna leva vidare måste de ”lära sig” att leva med en relativt inskränkt livskvalitet genom ett kontrollerat och återhållet levnadssätt. Den rytmiska massagen är en beröringsterapi som på ett vördnadsfullt sätt möter denna människa. Den respekt som finns i själva kroppskontakten förnimms nästan omgående av patienten. Om hon kan fortsätta att regelbundet ta behandlingar kan det med tiden hjälpa patienten att försonas med sin situation och med de eventuella händelser i livet som bidragit till att smärtsituationen utvecklats. Tilliten till livet kan återvända.

Rytmen ger impulser till andningen. Om andningen blir mer fri och öppen kan det med tiden medföra att smärtan träder tillbaka något. Patienten somnar inte men kan få upplevelsen av att vara vaken och uppmärksam fast smärtan finns kvar. Patienten kommer mer i kontakt med sitt inre vilket skapar en viss distans till den fysiska smärtan. Hon blir inte lika upptagen av den. Med tiden kan patienten med hjälp av denna upplevelse lära sig att leva ett bättre liv. Smärtorna är inte borta men de blir mer hanterbara. Patienten är inte bara ett hjälplöst offer utan börjar kunna ta ett större ansvar för sin situation. Trots smärtorna. Livet handlar inte bara om att ha ont. Denna lilla distans kan även hjälpa patienten att utveckla en bättre fungerande gränskänsla mellan sig själv och omvärlden. Detta är även någonting som patienterna själva ibland upplever. De får hjälp att ta egna initiativ och markera sina egna behov hemma och i andra sociala sammanhang.

Det är ett allmänt intryck från den här gruppen patienter att de har en markant försvagad grundandning. Andningen är ofta ytlig och kommer sällan djupt ned i bukområdet. Buken kändes ofta ”tom” och kraftlös vilket kan vara ett tecken på dränerade viljekrafter och allmän ”utbrändhet”. Kan man hjälpa patienten till en djupare grundandning kan detta även ha en vitaliserande inverkan på viljeprocesserna som har sitt centrum i buken. En grund andning i bröstområdet kan spegla en känsloprocess som är avstängd. Hos vissa av patienterna är det värdefullt att genom kroppsbehandlingen få hjälp till en friare andning och den vägen få mer kontakt med sina egna känslor. Det kan vara av stort värde att kunna erbjuda en fördjupad bearbetning hos en samtalsterapeut. Samtalsterapin är ofta ett mycket bra komplement till beröringsterapin. Hos vissa patienter är denna kombination helt central. Särskilt när det gällde uppbyggnaden av den egna självkänslan och återupprättandet av en tydligare gränsfunktion.

Det händer även att patienten somnar till mot slutet av behandlingen. Detta måste i här uppfattas som något positivt. Sömnen är ju i sig själv den djupast återställande och harmoniserande funktionen inom vår organism. Behandlingen kan hjälpa patienterna att återerövra en bättre sömn.

En tredje terapeutisk effekt kommer om man lyckas få bättre ordning på ämnesomsättningen. I massagen eftersträvar man att stimulera såväl uppbyggnadsprocessen som utsöndringarna. Hos ”fibropatienterna” är ofta båda dessa funktioner i oordning. Den uppbyggande processen sker starkast under sömnen. Den har en direkt dämpande effekt på nervsystemet vilket om man lyckas medför minskad smärta. Förbättrad utsöndring underlättar bearbetningen och nedbrytningen av belastande substanser och hjälper organismen att göra sig av med dem. Detta gäller på såväl fysiologisk som psykologisk nivå.

Förutom ovanstående effekter av den Rytmiska massagen har vi även goda erfarenheter av följande symtom:

Huvudvärk De flesta av patienterna har huvudvärk ofta av migränkaraktär. Denna huvudvärk blir ofta värre under den första tiden. Det beror på att det rytmiska systemet ännu inte är starkt nog att härbärgera den kraftiga stimuleringen som massagen ger. Men hos de flesta av patienterna blir huvudvärken mycket bättre under behandlingens gång.
Cirkulationen
Blodcirkulationen blir ofta påtagligt förbättrad av behandlingen. Kroppsvärmen blir mer jämn vilket märks tydligast i periferin.

Vegetativa symtom Många störningar i de omedvetna processerna i ämnesomsättningen kan börja fungera mer normalt. Det handlar bl a om symtom från hjärta och andning, mag- och tarmrubbningar, inflammationer i luft- och urinvägar, domningar och stickningar i händer och fötter samt olika allergiska reaktioner. Rent allmänt är det uppenbart att många patienter med sjukdomen fibromyalgi genom den rytmiska massagen får hjälp att bära sina fysiska besvär och därigenom klarar sitt vardagsliv bättre.

Det är så fantastiskt.
Jag kan vara helt och hållet i kroppen under massagen.

Bo Kjellström