Antroposofisk massage

Fotografi av en massagebehandling.

Dyningen som faller
muskeln när den spännes
följer samma lag

Linjens lätta böjning
samlar kroppens kraftspel
i en djärv balans

Skall mitt sinne finna
denna stränga kurva
på sin väg till form?

Single form – Dag Hammarskjöld

Människans organisation
Rytmisk massage är en behandlingsmetod som är utvecklad ur den s k antroposofiska läkekonsten. För att förstå hur massagen är verksam inleder jag med en kortfattad sammanfattning av hur antroposofin ser på människans organisation.

Människan är ett fyrdelat väsen. Den fysiska, synliga kroppen utgör vår anatomiska och strukturella organisation. Den är i sig själv utan liv.

Själva livet uppstår i ett kraftfält som brukar benämnas livskroppen eller eterkroppen. Den är underlag för de fysiologiska eller funktionella processer som håller den fysiska kroppen levande. Denna organisation har en nära relation till vattenelementet och alla vätskeförlopp i kroppen. Förutom dessa två skikt äger människan en mer psykologisk eller själslig organisation som bär våra sinnesförnimmelser- tankar, känslor och viljeimpulser. Utmärkande för denna organisation är bl a ständiga förändringar och växlingar, ofta ur starka motsättningar. Denna själskropp relateras till luftelementet med dess förtätningar och förtunningar alstrande starka spänningar och urladdningar. En atlas över vilka organsystem som denna själskropp betjänar sig av skulle omfatta i stort sett hela den fysiska kroppen. Från nervsystemet och sinnesorganen, som är organ för förnimmelser och medvetenhetsbildning, till
de inre organiska processer som tillsammans med muskelmänniskan bildar viljeenergi och tjänar våra kroppsrörelser.

Själskroppens centrala process är andningen som har flexibilitet att anpassa sig till den dynamiska människosjälens
ständigt växlande behov. Denna funktion är en aspekt av det rytmiska systemet vilket utgör en port för all terapi och behandling.

Mitt i alla dessa skeenden och processer finns mitt existensiella centrum – jag är eller jaget. Den som förnimmer, tänker, känner och vill och som genomlever livet.

Jagets anatomi omfattar de kroppsliga strukturer som starkast bär självmedvetande och självkänsla och brukar kallas jagorganisationen. Hit hör organsystem som skall hjälpa mig behålla min form och individualitet. Tydligast synligt i blodet, huden och skelettet med ryggraden och hjärtat som centrala organ. Denna organisation får inte vara lika dynamisk som den själsliga. Jagorganisationen måste utgöra en djup och bärande grund som beständigt skall bära livet vidare genom alla temporära växlingar och förändringar. Likt en konung måste jagorganisationen vara en fast punkt
som leder verksamheten i sitt rike, sökande efter jämvikt och balans.

Jagets andliga ursprung relateras ofta till eldens element och värmen är även en förutsättning för jagets verksamhet i det fysiska.

Kroppsbehandlingar verkar ju direkt på den fysiska kroppen i själva kontakten, men det är själva kvaliteten i utförandet som avgör vilket förhållande jag kan få till människans övriga skikt och i vilken grad jag som massör kan ge ett kroppsligt -organiskt stöd för deras verksamhet i det fysiska.

I den Rytmiska massagen försöker man med hjälp av olika kvaliteter i greppen på ett medvetet sätt kommunicera med dessa olika organisationer inom människan. Värmen i utförandet och i det yttre omhändertagandet, både rent fysiskt med inbäddandet i ett omhöljande täcke och själsligt i mötet med patienten ,öppnar för själva jagorganisationen. Värmen ”drar till sig” jaget och kyla ”stöter bort” jaget.

I själva det rytmiska utförandet tilltalar man det själsliga inom människan och skapar en harmonisk förbindelse mellan själen och kroppen. En lugn rytm har en naturligt rogivande inverkan liksom rytmen av havets växlande rytm vaggar själen till ro. En mer vederkvickande rytm kan istället ge själen en lätt inspiration att lyfta det fysiska ur sin tyngd. Likt verkan av olika musikstycken som ju på ett omedelbart sätt tilltalar människosjälen. Grundrytmen i den rytmiska massagen söker dock balansen och urbilden för handens arbete är hjärtat som bär rytmväxlingen mellan systole och diastole i en absolut balans. Som grundval för bevarandet av organismens existens.

Livsprocesserna tilltalar man mer med kvaliteter som tilltalar kroppsvätskorna såsom strömmande, sugande och pulserande grepp. Allt med olika intention. En primär greppkvalitet är formimpulsen som direkt tilltalar det organiska.

Den centralaste kvaliteten är dock själva rytmen som är en nyckel till det rytmiska systemet och till den icke-fysiska människan. Det rytmiska systemet presenteras på särskild plats.

Fotografi föreställande en våg.

Touch of impulse – Ulla Hjortflod

Det rytmiska systemet
Människan har en fantastisk förmåga att upprätthålla sin balans. Det gäller på såväl fysisk som på själslig nivå. Den fysiologiska jämvikten upprätthålls av en ständigt pågående återställning. När jag blir sjuk börjar genast kroppens immunförsvar att arbeta och vid lindrigare sjukdomar är jag snart frisk igen. Jag kanske till och med känner mig lite förnyad efteråt. Om jag får ont i huvudet så kanske jag vilar nig och efter en normal sömn är huvudvärken i regel borta. Jag har kanske helt glömt hur obehagligt det var. Om jag blir lös i magen så låter jag bli att äta någon dag, kanske blir jag sedan förstoppad en dag och sedan fungerar tarmen normalt igen. Jag kanske överanstränger mina armar vid fysiskt arbete och får träningsvärk men sedan klingar värken av om jag tar det lugnare. Efter en natts dålig sömn så sover jag i regel bra natten efter och sedan är jag mig själv igen.

Även på psykologisk nivå verkar denna utjämning. Ett oväntat problem som kommer på min väg kan få mig att bli helt fixerad vid det. Nästan omgående sätter någonting inom mig igång som vill återställa min tankefrihet. Efter en viss tid börjar jag få distans till problemet och jag kan se klarare igen. Jag kan nu se även andra sidor av problemet. En social konflikt kan få mig helt ur känslomässig balans, jag kanske blir ledsen eller irriterad och helt upptagen av självömkan. Samtidigt börjar en process inom mig att söka efter jämvikten igen och efter en tid så börjar kunna acceptera det som hänt och jag börjar söka efter lösningar. Ofta understöds detta förlopp om jag t ex tar en promenad eller lyssnar på musik.

Alla viktiga funktioner för min förmåga att vara verksam som människa på jorden vilar i ett system präglat av djup visdom. Det bär hjärtas stabila puls som oförtröttligt arbetar vidare dag och natt hela livet igenom, det upprätthåller mitt blodkretslopp och min kroppstemperatur, det reglerar min vätskebalans och min organisations upptagandeoch utsöndrande av ämnen. Det bär min andningsfunktion som ombesörjer mitt syrebehov och reglerar den nödvändiga växlingen mellan sömn och vakenhet.

Rytmen i mina rörelser skänker mig en känsla av frihet i min kropp och medför att jag kan ha en adekvat kroppsuppfattning. Detta är avgörande för utbildandet av en riktig självbild. Min förmåga att öppna mig mot omgivningen och igen ”stänga dörren” om mig själv är också ett rytmiskt skeende som betyder mycket för min självkänsla och mitt egenvärde. Min gräns mot omvärlden skall utgöra ett skyddande hölje för mitt inre men får samtidigt inte bli till en tillsluten mur. När min gränskänsla blir för tät eller för svag så behövs en rytmisk utjämning. Detta är av grundläggande betydelse för utvecklandet av ett fungerande känsloliv.

Hela mitt liv vilar i denna ständigt pågående återställning. inom den antroposofiska läkekonsten brukar vi benämna denna funktion i sin helhet för det rytmiska systemet. Det skall hjälpa mig att bevara min frihet genom alla motsättningar så att jag kan gå vidare i livet.

Anatomiskt och fysiologiskt är det rytmiska systemet nära relaterat till hjärtat och andningen. Det är beläget i kroppens mittzon. Det utgör en mötesplats där en utjämning kan ske mellan den övre och den nedre människan. Den övre delen är präglat av nervsystemet och sinnesorganen. Här kyls livet ned för vakenhet, uppmärksamhet, sinnesvarseblivning och tankeförlopp. Här pågår en nedbrytning av livsprocesser. I den nedre halvan pågår omedvetna ämnesomsättningsförlopp som får mig att somna in i blodbildande förlopp för återuppbyggnad av livsprocesserna. Som människor behöver vi både vakenhet och sömn. Tar det ena kraftsystemet över för mycket förlorar vi snart vår förmåga att vara verksamma som människor på jorden med hälsan i behåll. Då inträder sjukliga tillstånd. Därför finns det rytmiska systemet.

Fotografi föreställande en våg.Impulse in motion. Ulla Hjortflod.